Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Regulamin naszego więziennego sklepu

Opublikowany w dniu 1 grudnia 2020 r.

Sprzedaż Produktów za pośrednictwem serwisu funkcjonującego pod adresem www.wieziennapiekarnia.pl realizuje Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA z siedzibą w Bartoszycach, adres: ul. Limanowskiego 14, 11-200 Bartoszyce, NIP: 7432023767, REGON: 281411461, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426936.

Art. 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa on zasady działania serwisu funkcjonującego pod adresem elektronicznym www.wieziennapiekarnia.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Serwisu, w tym tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.

Regulamin Serwisu został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w Unii Europejskiej.

Regulamin Serwisu określa prawa i obowiązki Kupującego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacja.

Nazwa Serwisu, jego baza danych oraz wygląd graficzny, logo, elementy grafiki podlegają ochronie prawnej.

Art. 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu z załącznikami. Określający warunki sprzedaży Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Serwisu;
 • Serwis – strona internetowa funkcjonujący pod adresem www.wieziennapiekarnia.pl (https://wieziennapiekarnia.pl) umożliwiający Kupującemu składanie zamówień na Produkty, będące własnością Sprzedającego;
 • Sprzedawca – Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA – będący właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, a także Skarb Państwa oraz jego jednostki organizacyjne, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Serwisu;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie i zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 • Dane osobowe – dane zgromadzone w ramach formularza zakupu dostępnego w Serwisie, a także w innych do tego przeznaczonych miejscach Serwisu, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Kupującego, w tym w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego. Wszelkie informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują się w Politycy Prywatności.
 • Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, której treść odpowiada treści niniejszego w tym również umowa zawarta na odległość tj. umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; Umowa sprzedaży zawierana jest w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu tj. Formularz Zamówienia.
 • Produkt – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Serwisu,
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

 Art. 3 Warunki techniczne korzystania ze Serwisu

Korzystanie ze Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przechowywanie i przetwarzanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dla korzystania ze Serwisu Kupujący powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 11, Edge w wersji 80 lub nowszej, Chrome w wersji 80 lub nowszej, Firefox w wersji 74 lub nowszej, Safari w wersji 12 lub nowszej, Opera w wersji 65 lub nowszej

Art. 4 Rejestracja w Serwisie i tworzenie Konta

Serwis nie wymaga rejestracji oraz tworzenia konta.

Art. 5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz (Formularz zamówienia);

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Serwisu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.

Kupujący może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznych drogą elektroniczną na adres e-mail: wieziennapiekarnia@wieziennapiekarnia.pl ze wskazaniem, jakiej usługi reklamacja dotyczy oraz na czym polega problem. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w taki sam sposób, w jaki nastąpiło zgłoszenie reklamacji.

Kupujący może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wieziennapiekarnia@wieziennapiekarnia.pl ze wskazaniem jakiej usługi reklamacja dotyczy oraz na czym polega problem. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 lub pisemnie na adres: ul. Limanowskiego 14, 11-200 Bartoszyce.

Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku, gdy Kupujący obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy przez Sprzedającego. Wezwanie oraz wypowiedzenie zostaną wysłane przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

Na drodze porozumienia stron, Sprzedawca i Kupujący rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Sprzedawcę lub Kupującego nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje usunięciem Konta Kupującego ze Serwisu.

Art. 6 Zakup Produktu 

Zakupu Produktu może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakupu Produktu możne dokonać Kupujący nieposiadający Konta (za pośrednictwem Formularza Zamówienia). Zamówienia dokonywane są wyłącznie przez stronę internetową Serwisu.

W celu dokonania zakupu należy: 

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy oraz adresu paczkomatu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wpisać dane do ewentualnej faktury.
 3. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” i opłacić zamówienie określonym terminie.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje operator płatności Przelewy24. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami. 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Ceny Produktów na stronie Serwisu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Podanie cen netto ma charakter jedynie informacyjny i nie oznacza ceny, jaką Kupujący będzie zobowiązany zapłacić za Produkt. Ceny podawane są w złotych polskich.

Ceny podane w Serwisie zawierają koszty dostawy oraz ewentualne koszty płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Formularzu Zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień potwierdzonych zgodnie z treścią § 6 ust. 14 Regulaminu przed dniem zmiany cen.

Produkty dostępne w Serwisie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, producenta, objętości, wagi, składu oraz informacji o posiadanych certyfikatach. Do opisu Produktu załączone są także zdjęcia lub grafiki. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy Produktu nie zawierały błędów. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących opisu Produktu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem wieziennapiekarnia@wieziennapiekarnia.pl.

Kupujący może składać zamówienia w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. O ewentualnych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Kupujący posiadający Konto w Serwisie zostanie poinformowany przez Sprzedającego wiadomością przesłaną na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

Kupujący może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu. Kupujący może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych wariantach objętościowych, wagowych lub smakowych w różnych cenach. Po dokonaniu wyboru Produktu Kupujący samodzielnie określa liczbę sztuk Produktu za pomocą dostępnych przycisków „+” oraz „-”, a następnie powinien kliknąć w ikonę koszyka. Wybrany Produkt zostaje zapisany w koszyku Kupującego i może on kontynuować zakupy w Serwisie dodając do koszyka kolejne Produkty.

Po zakończeniu zakupów Kupujący powinien przejść na stronę Zamówienia. Na stronie Zamówienia Kupujący powinien sprawdzić poprawność znajdujących się w koszyku Produktów, wypełnić Formularz Zamówienia, na następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę”.

Z chwilą złożenia Zamówienia, tj. kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów objętych Zamówieniem.

Kupujący dokonuje zakupu Produktów według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

Na każdym etapie składania Zamówienia Kupujący może je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Kupującego do końca (tj. nie zostanie kliknięty przycisk „Zamawiam i płacę”), zostanie automatycznie anulowane.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży).

Sprzedawca dostarcza Kupującemu dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, wraz z dostarczonym Produktem lub na podany adres e-mail. W celu wystawienia faktury VAT Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego i podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

Kupujący zawierając umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i akceptując postanowienia Regulaminu Serwisu wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie rachunków przez w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

Zgoda na udostępnienie rachunków w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania rachunków w formie papierowej. Jednakże akceptacja Kupującego na wystawianie i przesyłanie rachunków w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania rachunków w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Kupującego wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sprzedający przekaże Kupującemu rachunek w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiony rachunek.

Sprzedający wystawi rachunek do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Sprzedający wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie elektronicznej zostanie udostępniony Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

Art. 7 Realizacja Zamówienia

Wszystkie Zamówienia złożone w Serwisie realizowane są w poniedziałki lub wtorki lub środy lub czwartki (w dni robocze) o czym Sprzedawca będzie informował Kupujących na stronie głównej Serwisu. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje:

 • po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy – w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl, przelewem lub kartą lub
 • po potwierdzeniu przez przyjęcia Zamówienia – w przypadku płatności na miejscu.

Orientacyjny termin realizacji zamówienia proponuje Kupujący w formularzu zamówienia poprzez wybrania orientacyjnego terminu dostawy. Termin może zostać wydłużony maksymalnie do 14 dni roboczych i liczony jest od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia. O fakcie wyznaczenia nowego terminu, klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sprzedający zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Kupującego. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail lub sms’em lub telefonicznie wg danych wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

W przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sprzedający czeka na decyzje Kupującego 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail, sms, rozmowy telefonicznej z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Kupującego, Sprzedający dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej, uzupełni o Produkt o podobnym charakterze i wyśle Produkt lub Produkty, które są zarezerwowane dla niego.

Realizacja Zamówienia obejmuje produkowanie, kompletowanie zamówionych Produktów, ich zapakowanie oraz przygotowanie do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.

Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się terminu dostawy.

Art. 8 Warunki dostawy

Dostawa następuje na wskazany przez Kupującego adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranych krajów Europy.

Koszty dostawy pokrywa Sprzedający chyba, że postanowienia niniejszego Regulaminu lub regulaminu promocji stanowią inaczej.

Sprzedawca oferuje dostawę do

 • Paczkomaty InPost,
 • Kurier InPost
 • Kurier DHL – przesyłki zagraniczne
 • Odbiór własny na miejscu – Bartoszyce,
 • Dowóz do domu – Bartoszyce.

Orientacyjny termin dla przesyłek zagranicznych DHL to 72 godziny a orientacyjny termin dla przesyłek wysyłanych paczkomatem i kurierem InPost to 24 – 48 godziny. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego.

Orientacyjny termin dla przesyłek zagranicznych to 72 godziny

Odbiór własny na miejscu oraz dowóz do domu odbywa się po kontakcie Sprzedającego z Kupującym i ustaleniu dogodnego terminu.

Z chwilą odebrania Produktu przez Kupującego przechodzą na niego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

Art. 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Ze względów sanitarnych, w szczególności z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego Kupujący nie ma prawa odstąpić od Umowy sprzedaży.

Art. 10 Odpowiedzialność za wady, Reklamacje

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt pozbawiony wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy określone są szczegółowo w przepisach kodeksu Cywilnego.

Jeżeli Produkt ma wady fizyczne lub prawne Kupujący ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości oraz, dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:

 • numer zamówienia,
 • dane Kupującego,
 • nazwę uszkodzonego Produktu,
 • opis reklamowanej wady,
 • jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę,
 • żądanie reklamacyjne,
 • jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem (nie jest to warunek konieczny),
 • dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu w Serwisie (np. paragon, faktura VAT (nie jest to warunek konieczny),
 • wskazanie na jaki adres Sprzedawca ma wysłać odpowiedź w sprawie reklamacji.

Reklamacje zawierające w/w szczegóły należy składać poprzez adres poczty elektronicznej wieziennapiekarnia@wieziennapiekarnia.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli będzie taka konieczność Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego (takich jak np. potrzeba lub termin oględzin Produktu przez przedstawiciela Sprzedawcy).

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni pod dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacji.

W przypadku zwrotu środków finansowych za uwzględnione reklamacje i niezrealizowane zamówienia następują one na konto Kupującego podane podczas płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania zgłoszenia reklamacyjnego lub decyzji Kupującego w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia.

Art. 11 Zmiany Regulaminu

O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie określonym przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia informacji na stronie głównej Serwisu. Do Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy sprzedaży.

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Art. 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący będący Konsumentem, ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą niepoddane rozstrzygnięciu zgodnie z ust. 1 -3 będą rozpoznawane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby właściciela Serwisu.

Art. 13 Postanowienia końcowe

Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: https://wieziennapiekarnia.pl/regulamin-Serwisu/

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta.

Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 • e-mail: wieziennapiekarnia@wieziennapiekarnia.pl
 • pisemnie pod adresem: ul. Limanowskiego 14, 11-200 Bartoszyce
Koszyk
 • No products in the cart.
0